Srdcom Májovky je žiak
srdceuprav.jpg
ZŠ Májové Námestie - jedna z najväčších škôl v Prešovskom kraji.

Kontakt na školu: 0517703128
                     Srdcom našej
                                 triedy
                               som ja!


To sme my, III. A,
každý iná povaha.

Kubko ticho v triede sedí,
Filipovi jazyk chodí,
Katka to je herečka,
Danielka zas speváčka.
Riško číta dokonale,
Adam matiku vie stále.
Lenka tá má hlavičku
na rozprávku, básničku.
Soňa pupok chlapčenský je,
Miška tá sa rada smeje.
Martin kráľ je v angličtine,
Damián zas najvyšší je.
Lucka s Nikou kamarátky,
Nikolas je na ne krátky.
Matúš zvládol všetky hlásky,
Zuzka má zas iné vlásky.
Paťka krásne recituje,
Timea zas vážna vždy je.
Dáška skáče, beháva,
Lukáš futbal vyhráva.

Lepších žiakov, to nám verte,
v žiadnej triede nenájdete.


III. A

III. A

Zdenka Homolová - učiteľka prvého stupňa na Základnej škole Májové námestie č. 1 v Prešove.

Úzko spolupracuje s centrom voľného času Ebony v Prešove a OZ Deťom pre život - venujúci sa deťom s rakovinou.
Dlhé roky sa venuje spevu, tancu a umeniu.
U detí rozvíja samostatnosť a tvorivosť.
So svojimi žiakmi tvorí knihu rozprávok "Z KAPSY ŽIAKA".
Zvyšok Vám povedia moje deti a ich rodičia....

Obsah

- Rodič môže požiadať o individuálny učebný plán na základnej a strednej škole pre svoje dieťa:
 • z vážnych zdravotných dôvodov, pričom za vážne zdravotné problémy sa nepovažuje bežná choroba dieťaťa alebo úraz, ale žiak so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami (mentálne postihnutie, telesné, zrakové, sluchové postihnutie a pod.),
 • ak je žiak intelektovo nadaný,
 • ak je žiak talentovaný (športovo, umelecky alebo má akademické nadanie - nadanie na jeden predmet).

- Čo by mal urobiť rodič, ak chce požiadať o individuálny plán pre dieťa zo zdravotných dôvodov:
 • rodič musí mať potvrdenie od školského alebo obvodného detského lekára o druhu postihnutia dieťaťa,
 • rodič by mal mať potvrdenie od psychológa z pedagogicko - psychologickej poradne o druhu a závažnosti postihnutia dieťaťa, tu by mali odporučiť i postup práce s dieťaťom pri vyučovaní, na základe týchto potvrdení, môže rodič písomne požiadať riaditeľa školy o prijatie dieťaťa do školy a o poskytnutie individuálneho učebného plánu,
 • riaditeľ školy predloží návrh spolu s odbornými vyšetreniami, ktoré rodič zaobstaral, pedagogickej rade a učiteľom vyučujúcich predmetov, ktorí by mali žiaka učiť,
 • v prípade schválenia individuálneho učebného plánu je potrebné, aby vedenie školy zabezpečilo nevyhnutné materiálno - technické a odborno - personálne podmienky (úprava triedy a školy, kompenzačné pomôcky a pod.) na vyučovanie žiaka so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

- Čo by mal urobiť rodič, ak jeho dieťa nemôže z vážnych zdravotných dôvodov dochádzať do školy:
 • rodič by mal zaobstarať odborné stanovisko lekára pre deti a dorast a doručiť ho riaditeľovi školy, škola je následne zodpovedná zabezpečiť takémuto žiakovi, takú formu vzdelania, ktorá mu umožní dosiahnuť rovnaké vzdelanie ako pri školskej dochádzke,
 • rodič je v tomto prípade povinný umožniť k dieťaťu prístup učiteľa, ktorý v rozsahu minimálne dvoch vyučovacích hodín týždenne zabezpečí žiakovi individuálne vyučovanie,
 • v prípade, že rodič neumožní a nevytvorí adekvátne podmienky na vzdelávanie svojho dieťaťa, môže byť trestne stíhaný.

- Čo má urobiť rodič, ak chce požiadať o individuálny učebný plán pre intelektovo nadané dieťa:
 • postup je rovnaký ako pri žiakovi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, pretože od 1. februára 2005 sa intelektovo nadané deti svojimi potrebami radia medzi týchto žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami,
 • rodič by mal na základe odporúčania špeciálno - pedagogickej poradne požiadať o individuálny učebný plán riaditeľa školy,
 • riaditeľ školy predloží návrh pedagogickej rade a učiteľom vyučujúcich predmetov,
 • v prípade schválenie individuálneho učebného plánu, je vedenie školy povinné zabezpečiť  materiálno - technické a personálno - odborné podmienky pre výučbu daného žiaka,
 • mimoriadne nadaný a talentovaný žiak môže základnú školu skončiť skôr ako za deväť rokov (§ 42 ods.1 Zákon 1984/29), dĺžku štúdia však zákon pre intelektovo nadaných žiakov nešpecifikuje.

- Čo by mal urobiť rodič, ak chce požiadať o individuálny učebný plán pre športovo alebo umelecky talentované dieťa:
 • rodič by mal podať písomnú žiadosť o individuálny učebný plán riaditeľovi školy,
 • riaditeľ školy môže takýmto mimoriadne nadaným a talentovaným žiakom základných a stredných škôl v odôvodnených prípadoch povoliť štúdium podľa individuálneho štúdijného plánu,
 • v individuálnom učebnom pláne musí však byť zachovaný obsah a rozsah učebného plánu a osnovy príslušného štúdijného odboru, pričom je určená osobitná organizácia výučby a dĺžka štúdia,
 • schválenie a organizácia individuálneho plánu je na rozhodnutí riaditeľa školy, na rozhodnutí pedagogickej rady a učiteľov vyučujúcich predmetov.
použité materiály z rôznych web. stránok---------------------------------------------------------------

kontakt: prva.acka@gmail.com.............


Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky fotky, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one