Srdcom Májovky je žiak
srdceuprav.jpg
ZŠ Májové Námestie - jedna z najväčších škôl v Prešovskom kraji.

Kontakt na školu: 0517703128
                     Srdcom našej
                                 triedy
                               som ja!


To sme my, III. A,
každý iná povaha.

Kubko ticho v triede sedí,
Filipovi jazyk chodí,
Katka to je herečka,
Danielka zas speváčka.
Riško číta dokonale,
Adam matiku vie stále.
Lenka tá má hlavičku
na rozprávku, básničku.
Soňa pupok chlapčenský je,
Miška tá sa rada smeje.
Martin kráľ je v angličtine,
Damián zas najvyšší je.
Lucka s Nikou kamarátky,
Nikolas je na ne krátky.
Matúš zvládol všetky hlásky,
Zuzka má zas iné vlásky.
Paťka krásne recituje,
Timea zas vážna vždy je.
Dáška skáče, beháva,
Lukáš futbal vyhráva.

Lepších žiakov, to nám verte,
v žiadnej triede nenájdete.


III. A

III. A

Zdenka Homolová - učiteľka prvého stupňa na Základnej škole Májové námestie č. 1 v Prešove.

Úzko spolupracuje s centrom voľného času Ebony v Prešove a OZ Deťom pre život - venujúci sa deťom s rakovinou.
Dlhé roky sa venuje spevu, tancu a umeniu.
U detí rozvíja samostatnosť a tvorivosť.
So svojimi žiakmi tvorí knihu rozprávok "Z KAPSY ŽIAKA".
Zvyšok Vám povedia moje deti a ich rodičia....

Obsah

- Rodič má právo vybrať si ktorúkoľvek školu pre svoje dieťa. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho trvalého bydliska (mimo príslušného školského obvodu), zapisuje rodič svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy. Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať.

- Ak sa v mieste bydliska nenachádza základná škola a rodič zapíše dieťa do susednej obce/mesta v rámci jedného školského obvodu, má nárok na preplatenie cestovného. Pokiaľ dieťa zapíše do školy v rámci mesta/obce alebo mimo určený školský obvod, nárok na preplatenie cestovného nemá.

- Rodičia by si mali zistiť referencie (odporúčania a názory) o školách, z ktorých by si mohli pre svoje dieťa vybrať. Poraďte sa so známymi, ktorých deti už do školy chodia.

- Množstvo dôležitých informácií sa rodičia budú môcť dozvedieť zo samohodnotiacej výročnej správy, ktorú musia vypracovať všetky školy.

- Vhodné je informovať sa o školskom vzdelávacom programe školy, kde sa rodičia dozvedia, na aké predmety a oblasti je škola zameraná a čo sa ich dieťa bude učiť.

- Rodičia by si mali zistiť, ako sú absolventi školy úspešní pri prijímacích pohovoroch na stredné školy a či odchádza veľa detí tejto školy na osemročné gymnáziá.
 
- Rodičia by si mali zistiť, či bola na škole v posledných rokoch vykonaná komplexná inšpekcia a s akým výsledkom.
 
- Optimálne je navštíviť školu spoločne s dieťaťom v čase, keď má deň otvorených dverí a overiť si:
• či sa škola ich dieťaťu páči,
• aký je záujem o školu medzi rodičmi,
• koľko detí je priemerne v jednej triede,
• či je na prvom stupni slovné hodnotenie alebo hodnotenie známkami a prečo,
• ako škola  komunikuje s rodičmi a deťmi,
• či je na škole psychológ alebo dobrá spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou,
• aká je úroveň vybavenia školy pomôckami, stav telocvične,
• stav školskej jedálne, kvalitu a pestrosť ponúkanej stravy,
• technický stav budovy, jednotlivých tried, šatní, sociálnych zariadení...


- Rodičia by sa mali spýtať na aktivity školského klubu a školy v oblasti záujmových krúžkov.

- Rodičia by mali požiadať o možnosť zúčastniť sa priamo na vyučovaní v triede budúceho učiteľa ich dieťaťa. Tak môžu najlepšie zhodnotiť prístup učiteľa, jeho metódy a formy vyučovania.

- Rodičia by si mali zistiť, či majú deti možnosť zúčastniť sa plaveckých a lyžiarskych kurzoch, či škola ponúka pobyty v školách v prírode.

- Rodičia by si mali zistiť, či na škole pôsobí rodičovská organizácia (združenie rodičov alebo iná organizácia) a aké je jej postavenie v organizačnej štruktúre školy.

- Rodičia by si mali informovať, ako sa škola usiluje získať doplnkových zdrojov mimo štátneho rozpočtu.

- Rodičia by si mali zistiť, či je Rada školy akceptovaná vedením školy ako rovnocenný partner pri riadení školy.

- Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované (je hyperaktívne, má poruchu komunikácie, zraku, sluchu a pod.), mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg. Je potrebné zistiť, do akej miery je škola aj po personálnej stránke na takúto situáciu pripravená, inak to  môže mať negatívny dopad  na vývoj dieťaťa.
použité materiály z rôznych web. stránok---------------------------------------------------------------

kontakt: prva.acka@gmail.com.............


Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky fotky, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one