Srdcom Májovky je žiak
srdceuprav.jpg
ZŠ Májové Námestie - jedna z najväčších škôl v Prešovskom kraji.

Kontakt na školu: 0517703128
                     Srdcom našej
                                 triedy
                               som ja!


To sme my, III. A,
každý iná povaha.

Kubko ticho v triede sedí,
Filipovi jazyk chodí,
Katka to je herečka,
Danielka zas speváčka.
Riško číta dokonale,
Adam matiku vie stále.
Lenka tá má hlavičku
na rozprávku, básničku.
Soňa pupok chlapčenský je,
Miška tá sa rada smeje.
Martin kráľ je v angličtine,
Damián zas najvyšší je.
Lucka s Nikou kamarátky,
Nikolas je na ne krátky.
Matúš zvládol všetky hlásky,
Zuzka má zas iné vlásky.
Paťka krásne recituje,
Timea zas vážna vždy je.
Dáška skáče, beháva,
Lukáš futbal vyhráva.

Lepších žiakov, to nám verte,
v žiadnej triede nenájdete.


III. A

III. A

Zdenka Homolová - učiteľka prvého stupňa na Základnej škole Májové námestie č. 1 v Prešove.

Úzko spolupracuje s centrom voľného času Ebony v Prešove a OZ Deťom pre život - venujúci sa deťom s rakovinou.
Dlhé roky sa venuje spevu, tancu a umeniu.
U detí rozvíja samostatnosť a tvorivosť.
So svojimi žiakmi tvorí knihu rozprávok "Z KAPSY ŽIAKA".
Zvyšok Vám povedia moje deti a ich rodičia....

Obsah

Dysgrafia je porucha grafického prejavu, písania a patrí medzi špecifické poruchy učenia. Dysgrafik má problémy s grafickou stránkou písomného prejavu, s osvojením si tvarov písma, ich napodobením a zapamätaním, napriek tomu, že jeho intelektuálna úroveň je minimálne priemerná, niekedy dokonca nadpriemerná. Dysgrafia sa väčšinou vyskytuje spolu s dyslexiou  a dysortografiou. Môže byť vrodená, ale aj získaná, poškodením mozgu.  
    Samotný proces písania je ovplyvnený grafomotorikou a mentálnymi funkciami, ako sú vnímanie, myslenie, reč, pamäť, pozornosť, fantázia. Ťažkosti s písaním sú u každého dieťaťa individuálne a špecifické. Najčastejšie ide o problémy s motorikou, teda pohybové ťažkosti a poruchy vizuálneho vnímania, ktoré sťažujú dieťaťu rozpoznávať tvary písmen a ich umiestnenie v slove. Písmo dysgrafika je neusporiadané, niekedy až nečitateľné. Akt písania je ťažkopádny a pomalý. Pohybové ťažkosti sú spojené s poruchou jemnej motoriky, čo znemožňuje dieťaťu robiť úkony, pri ktorých sa vyžaduje presná práca prstov. To sa netýka iba písania a kreslenia, ale dieťa má problém napríklad i pri zaväzovaní šnúrok na topánkach, pri zapínaní gombíkov, a pod.
    Dysgrafia sa prejavuje už vstupom do školy. Dieťa si ťažko osvojuje písmenká a jeho písmo je nečitateľné alebo nezrelé, napriek tomu, že sa snaží písať pekne a dobre zo všetkých síl. Dieťa s dysgrafiou musí písaniu venovať veľmi veľa času a píše mimoriadne pomaly. Pomalé tempo písania spôsobuje, že dieťa sústavne nestíha, dopisuje a nakoniec môže rezignovať. Musí sa totiž extrémne sústrediť, aby napísalo čo i len krátky text. Písanie sa stáva preň únavné a vyčerpávajúce a pokiaľ dieťa nevidí žiadne pokroky môže získať k písaniu odpor alebo prestane písať úplne. 
    Je nesmierne dôležité, aby dieťa s dysgrafiou nebolo preťažované písaním. Tým, že bude písať mnoho a neustále, sa jeho problém nevyrieši, práve naopak ešte sa prehĺbi nechuť dieťaťa k tejto činnosti. Pre takéto deti je primerané písať radšej menej, ale pravidelne. 

Ťažkosti, ktoré má dieťa s dysgrafiou pri písaní:
- zamieňanie tvarovo podobných písmen - ,,o" za ,,a" alebo ,,b" za ,,l" a pod.,
- zamieňanie zvukovo podobných písmen - ,,t" za ,,v" alebo ,,g" za ,,k" a pod.,
- prehadzovanie písmen alebo slabík v slovách,
- pridávanie iných písmen do slov,
- zabúdanie, nenapísanie písmen alebo slabík do slov,
- nedodržiavanie diakritiky (bodky, čiarky, dĺžne) alebo umiestnenie znamienok na inom nesprávnom mieste,
- nerozlišovanie mäkkých a tvrdých slabík, krátkych a dlhých slabík,
- zrkadlové písanie,
- nerovnaká veľkosť písmen,
- rozmazané písmo,
- fonetické písanie (píše ako počuje),
- pomalé písanie,
- neschopnosť udržať písmenká na riadku,
- kŕčovité držanie písacích potrieb.   

Sprievodné javy pri dysgrafií:
- problém s pravoľavou a priestorovou orientáciou,
- porucha zrakovo-sluchového vnímania,
- poruchy sebavedomia,
- znížený záujem o prácu,
- malá pohyblivosť ruky.

 Pre deti s dysgrafiou sú charakteristické poruchy pozornosti a sústredenia, taktiež rýchle nepremyslené reakcie, striedanie nálad, absencia vytrvalosti pri dlhodobých cieľoch. Deti môžu mať problém so spoluprácou a podriaďovaním sa autorite. Musia bojovať s nepochopením okolia. Pri uvedomení si vlastných možností a ich limitov môžu prepadať depresiám alebo riešiť problémy agresívne. Preto je nesmierne dôležitý citlivý prístup nielen rodičov, ale i pedagógov. Je dôležité rozprávať sa s dieťaťom o jeho problémoch a ťažkostiach, pomôcť mu uvedomiť si ich, naučiť dieťa sa s danými problémami vyrovnať. Tieto deti s poruchou písania veľmi často potichu trpia,  mávajú často veľmi nízke sebavedomie, preto je tiež dôležité naučiť dieťa vážiť si samo seba, svoje kvality, aby sa nepodceňovalo a poznalo svoje klady a hodnoty.  
    Pri práci s dieťaťom s dysgrafiou a pri náprave jeho problému je dôležité, pre rodičov i učiteľov získať si jeho dôveru, nadviazať s dieťaťom taký kontakt, pri ktorom sa bude cítiť uvoľnené, dokáže bez problémov hovoriť o svojich záujmoch. Taktiež je dôležité, aby sa dieťa (napríklad vhodnou formou rozhovorov s rodičom alebo učiteľom) naučilo hodnotiť samo seba, aby vedelo posúdiť a uvedomiť si svoje kvality, ale i nedostatky.  
    Pri cvičeniach a iných aktivitách by sa malo začať s tou činnosťou, v ktorej je predpoklad, že dieťa bude úspešné, že ju bez problémov zvládne. Vhodnými metódami pri práci s deťmi trpiacimi dysgrafiou sú napríklad ústna skúška, tiché čítanie, zníženie písaného textu, cvičenie zrakového vnímania - čítanie po slabikách, čítanie pomocou okienka, logopedické metódy, obťahovanie, využitie PC. Taktiež dôležité sú uvoľňovacie cviky na ruky a rovnako je podstatné naučiť dieťa správne držať písacie potreby, správne sedieť, mať nastavenú správnu výšku stola i stoličky. Pri výbere hier a materiálov, s ktorými dieťa pracuje je dobré zamerať sa na tie, ktoré podporujú zmyslové vnímanie (zrakové, sluchové, priestorové, pravoľavú orientáciu), pamäť, pozornosť, myslenie, reč a motorické funkcie.   

Dysgrafia v škole
  Zatiaľ čo na prvom stupni základnej školy je písanie spolu s čítaním a matematikou cieľom, na druhom stupni sa stáva už prostriedkom na osvojenie si určitých vedomostí a zručností. Proces osvojovania si nových znalostí v škole je pre dieťa s dysgrafiou čiastočne obmedzený tým, že nezvláda bežné vyučovacie prostriedky, ako je zapisovanie poznámok, opisovanie textu z tabule.  Ak aj dieťa niečo napíše, nedokáže často tieto poznámky samo po sebe prečítať, nieto ešte, aby to po ňom prečítali rodičia alebo učiteľ. Negatívnym prejavom sú i poruchy pozornosti a sústredenia, poruchy pamäte, poruchy vývoja reči. Škola by mala pomôcť dieťaťu skvalitniť život. Pomôcť mu rozvíjať jeho intelektuálne schopnosti inými spôsobmi, pomôcť mu nájsť iné varianty osvojovania si grafomotorických zručností. Rozvíjať jeho psychické funkcie, zručnosti, ktoré uľahčia dieťaťu prácu.  

Ako pomôcť žiakovi s dysgrafiou v škole:
- zadávať mu kratšie úlohy, na úrovni, ktorú je schopné zvládnuť,
- hovoriť s ním o možných ťažkostiach pri plnení úloh,
- rešpektovať žiakovo pomalé tempo,
- viesť žiaka k automatizácií činností, ktoré mu pomáhajú kompenzovať poruchu,
- využívanie magnetofónu na nahrávanie hodín, farebné zvýrazňovanie textu, a pod.,
- čitateľné písanie textu na tabuľu a žiakovi do zošitov,
- naučiť žiaka učiť sa, tzn., že učivo, ktoré prebral v škole, by si mal nahlas znovu zopakovať,
-  žiak by sa mal naučiť myslieť nahlas,
- žiak by sa mal poučiť z vlastných chýb - po odpovedi by mala hneď nasledovať spätná väzba od učiteľa,
- lepší študenti by mali pomáhať tým slabším naučiť žiaka plánovať a organizovať čas na vyučovaní,
- podpora pozitívneho sebahodnotenia.  

    Pri vyučovaní žiaka s dysgrafiou je vo vyučovacom procese vhodnejšie používať grafické znázornenie a obrázky ako slovný zápis. Ďalšou možnosťou je poskytnúť mu predtlačený alebo predpísaný zápis úlohy, kam dieťaťa iba doplňuje slová, čísla a pod. Úlohy by mali byť pre dieťa príťažlivé svojim obsahom, mali by obsahovať témy, ktoré sú dieťaťu blízke alebo si môže dokonca dieťa zvoliť samo.  
    U detí s dysgrafiou je možná náprava, v niektorých prípadoch môže dôjsť až k nečakanému zlepšeniu. Predpokladom úspechu bezchybného písania je zvládnutie písma a dosiahnutie dostatočnej úrovne sluchového vnímania. Vyžaduje si to však veľmi zložitý a dlhotrvajúci proces, ktorého sa musia zúčastniť všetci: rodičia, samotné dieťa, pracovníci pedagogicko - psychologických poradní a učitelia. No veľmi dôležitá je i samotná motivácia dieťaťa.    
použité materiály z rôznych web. stránok---------------------------------------------------------------

kontakt: prva.acka@gmail.com.............


Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky fotky, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one