Srdcom Májovky je žiak
srdceuprav.jpg
ZŠ Májové Námestie - jedna z najväčších škôl v Prešovskom kraji.

Kontakt na školu: 0517703128
                     Srdcom našej
                                 triedy
                               som ja!


To sme my, III. A,
každý iná povaha.

Kubko ticho v triede sedí,
Filipovi jazyk chodí,
Katka to je herečka,
Danielka zas speváčka.
Riško číta dokonale,
Adam matiku vie stále.
Lenka tá má hlavičku
na rozprávku, básničku.
Soňa pupok chlapčenský je,
Miška tá sa rada smeje.
Martin kráľ je v angličtine,
Damián zas najvyšší je.
Lucka s Nikou kamarátky,
Nikolas je na ne krátky.
Matúš zvládol všetky hlásky,
Zuzka má zas iné vlásky.
Paťka krásne recituje,
Timea zas vážna vždy je.
Dáška skáče, beháva,
Lukáš futbal vyhráva.

Lepších žiakov, to nám verte,
v žiadnej triede nenájdete.


III. A

III. A

Zdenka Homolová - učiteľka prvého stupňa na Základnej škole Májové námestie č. 1 v Prešove.

Úzko spolupracuje s centrom voľného času Ebony v Prešove a OZ Deťom pre život - venujúci sa deťom s rakovinou.
Dlhé roky sa venuje spevu, tancu a umeniu.
U detí rozvíja samostatnosť a tvorivosť.
So svojimi žiakmi tvorí knihu rozprávok "Z KAPSY ŽIAKA".
Zvyšok Vám povedia moje deti a ich rodičia....

Obsah

Dyskalkúlia je špecifická porucha učenia, pri ktorej má dieťa problém s chápaním základných matematických pojmov. Ide o poruchu vnímať veci v abstraktných súvislostiach. Vo väčšej miere sa vyskytuje u dievčat.
    Pokiaľ má dieťa problém s matematikou v prvom ročníku základnej školy ešte nie je dôvod myslieť si, že tieto ťažkosti sú spôsobené poruchou učenia. Podozrenie na dyskalkúliu môže nastať pokiaľ dieťa i postupom do vyššieho ročníka učivo nezvláda a zaostáva za svojimi spolužiakmi. Potom je vhodné navštíviť s dieťaťom pedagogicko - psychologickú poradňu.
    Dieťa s dyskalkúliou nechápe matematické pojmy, predstavy, pravidlá a formulácie, napriek tomu, že matematike venuje dostatok času. Nie je schopné realizovať a chápať podstatu odčítania, sčítania, násobenia a delenia. Má nedostatočné matematické myslenie a predstavivosť. Problémy s čítaním ani písaním nemá. Verbálny prejav je na veľmi dobrej úrovni. Problém nastane vtedy, keď sa v texte objaví matematická symbolika. Dieťa môže začať jednotlivé čísla zamieňať, nahrádzať inými písmenami alebo symbolmi alebo ich dokonca vôbec nespoznáva.
    Podobný problém ako s matematikou, má dieťa s dyskalkúliou i v čítaní z nôt. Hudobný zápis je realizovaný v symbolike, ktorá je pre takéto dieťa podobnou záhadou ako matematické pojmy. Preto môže mať dyskalkulik s hudobným vzdelaním problémy. Taktiež má problémy s priestorovou a pravoľavou orientáciou. Niekedy sa nevie zorientovať v zemepisných umiestneniach krajín, v mapách, v svetových stranách či v rozmiestneniach ulíc. Má ťažkosti s pochopením vyjadrenia času na ciferníku hodín a  s časovou orientáciou vôbec.
    Dieťa s dyskalkúliou môže byť vnútorne nevyrovnané. Môže mať problém s predstavami a plánovaním ekonomických súvislostí. Dospelí dyskalkulici majú problém s akýmkoľvek planovaním vlastného rozpočtu, ekonomikou, šetrením, úverom, skrátka všetko, čo sa týka sveta peňazí, je pre nich ťažko pochopiteľné.
    Dyskalkulické dieťa môže mať problémy i s koordináciou pohybu, napriek tomu, že je po fyzickej stránke úplne v poriadku. Má problém udržať rytmus a pamätať si následnosť krokov, napríklad v tanci alebo pri cvičeniach ako je karate. Tiež mu môže robiť ťažkosti pochopiť pravidlá športových hier, ľahko môže byť dezorientované v príliš rýchlej hre ako je futbal alebo volejbal a môže sa stať, že sa v nej takpovediac stratí. Preto sa väčšinou dieťa takýmto hrám vyhýba. To platí i pri strategických hrách akými sú napríklad gulečník alebo šach.
    Dyskalkúlia je porucha, ktorá sa odstraňuje veľmi ťažko. Pri vzdelávaní dieťaťa s dyskalkúliou by bolo vhodné používať špeciálne metódy, napríklad predtlačenú číselnú os, kalkulačku, a pod. Pokiaľ dieťa vidí, že sa mu nedarí aj napriek jeho veľkej snahe a úsiliu, môže byť traumatizované, podliehať panike a depresiám. Preto je nesmierne dôležitý ciltivý a trpezlivý prístup rodičov i učiteľa. Každé dieťa sa môže naučiť matematiku, len treba nájsť vhodný spôsob.
    Napriek ťažkostiam, ktoré dyskalkulické dieťa má, vie si dobre zapamätať tlačený text, zaujíma sa o vedu, pokiaľ si nevyžaduje matematické myslenie a môže vynikať vo výtvarnom umení.

Ťažkosti, ktoré musí dyskalkulické dieťa prekonávať:
- nepochopenie pojmu číslo,
- neschopnosť pamätať si, čítať a písať čísla,
- nedostatočná predstavivosť číselného radu, neschopnosť v ňom pokračovať,
- neschopnosť pamätať si vzorce a pravidlá a uplatňovať ich pri riešení úloh,
- problém s prechodom cez desiatku,
- zamieňanie podobných čísel,
- zamieňanie poradia čísiel,
- nezvládanie spájania čísel,
- problém s čítaním čísla, pokiaľ sa v strede nachádza nula,
- zamieňanie matematických operácií a pojmov (väčší - menší, viac - menej, a pod.),
- počítanie čísel po jednom,
- problém s triedením prvkov podľa tvaru, veľkosti a pod.,
- problém s rozlišovaním geometrických tvarov,
- problémy s rysovaním.
 
Sprievodné javy pri dyskalkúlii:
- porucha pravo-ľavej orientácie,
- porucha priestorovej orientácie,
- porucha zrakového, sluchového vnímania,
- nesústredenosť, porucha pozornosti a pamäte.
 
Dyskalkúlia v škole
    Pri práci s dyskalkulickými deťmi je dôležitý individuálny prístup. Učiteľ by sa mal usilovať žiaka s poruchou dyskalkúlie akceptovať, mal by o jeho probléme vedieť podľa možnosti čo najviac, a tým byť pripravený na rozmanitosť prejavov tejto poruchy. Čím viac toho bude učiteľ o danom probléme vedieť, tým lepšie bude predvídať možné situácie a bude vedieť na vzniknuté problémy pohotovo reagovať.
    Učiteľ by sa mal pri vysvetľovaní učiva i pri zadávaní úloh vyjadrovať presne, zrozumiteľne a jasne, to však neznamená, že informácie, ktoré žiakovi dáva, majú byť stručné. Mal by mu dôkladne vysvetliť podstatu učiva a úlohy. Učiteľ by si mal premyslieť správne postupy výkladu učiva, rozlíšiť učivo na podstatné a menej podstatné, prípadne vypracovať určitý systém precvičovania a opakovania učiva. Môže využívať rôzne metódy a cvičenia s ohľadom na individualitu detí, čomu by následne mala byť prispôsobená i samotná práca detí.
    Dieťa si najlepšie zapamätá učivo, pokiaľ sa k podstate problému dopracuje samo. Pri vysvetľovaní nového učiva je vhodné používať konkrétne predmety a manipuláciu s nimi. Dieťa tak učivo lepšie pochopí a zapamätá si ho. Učenie by malo prebiehať v kratších intervaloch a dieťa by malo byť vedené k tomu, aby v ňom prežívalo úspech. Dávať mu úlohy, ktoré je schopné zvládnuť. Pokiaľ sa i učiteľ rozhodne dať dieťaťu ťažšiu úlohu, mal by ju rozdeliť do viacerých krokov.
    Dôležité je tiež dieťa pozitívne motivovať, budovať jeho sebadôveru, vieru v seba samého, v svoje schopnosti. Nezaťažovať ho nečakanými úlohami, pretože je tým dieťa vystavené zbytočnému stresu, pričom sa mu môže učenie znechutiť a získa voči nemu odpor. Taktiež je veľmi dôležitá pozitívna spätná väzba, to znamená, že napríklad hodnotenie by malo byť čo najpozitívnejšie. Hodnotenie známkou je v prípade dyskalkúlie neprimerané. Vhodnejšie je hodnotenie ústne alebo písomné. Pritom je dobré vyzdvihnuť v ňom to, čo dieťa už zvládne samo, ale zároveň poukázať i na to, v čom má dieťa nedostatky a vysvetliť mu čím to je a ako postupovať ďalej. Rozhovor s dieťaťom je veľmi dôležitý. Dieťa má pocit, že je oň prejavený záujem a zároveň mu môže učiteľ lepšie priblížiť jeho poruchu a postup, ako by sa s ňou mal vysporiadať.
    Bolo by vhodné, aby učiteľ aktívne spolupracoval i s rodičmi dieťaťa a pedagogicko - psychologickými centrami.
 
Ako pomôcť dyskalkulickým deťom v škole:
- Učiteľ by mal zistiť, v čom má žiak nedostatky a ktoré chyby najčastejšie robí, vypracovať určitý plán, podľa ktorého by chcel postupovať a poradiť sa s rodičmi.
- Vysvetliť dieťaťu, v čom sú jeho problémy a nedostatky.
- Dopriať žiakovi dostatok času na splnenie úloh, pod časovým tlakom je v napätí a v strese.
- Byť trpezlivým a chápavým učiteľom.
- Definícia úlohy by mala byť jednoznačná a jasná, to neznamená stručná. Zadanie príkladu by malo byť širšie, rozpísanejšie a malo by v ňom byť presne vysvetlené, čo sa od žiaka očakáva.
- Pokiaľ sa dá, mal by učiteľ pri písomkách byť v blízkosti žiaka, zmierni tým pocit osamotenia, neistoty a zmätku u dieťaťa.
- Na písomkách im umožniť používať papier na poznámky.
- Využívanie špeciálnych metód (predtlačenú číselnú os, neskôr kalkulačku a iné pomôcky), ktoré zjednodušia vzdelávanie žiaka.
- Hodnotiť žiaka čo možno najpozitívnejšie, oceniť každú snahu.
- Podporovať jeho sebadôveru.
- Spätné vracanie sa k už prebratým príkladom, pretože dieťa rýchlo zabúda.
použité materiály z rôznych web. stránok---------------------------------------------------------------

kontakt: prva.acka@gmail.com.............


Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky fotky, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one