Srdcom Májovky je žiak
srdceuprav.jpg
ZŠ Májové Námestie - jedna z najväčších škôl v Prešovskom kraji.

Kontakt na školu: 0517703128
                     Srdcom našej
                                 triedy
                               som ja!


To sme my, III. A,
každý iná povaha.

Kubko ticho v triede sedí,
Filipovi jazyk chodí,
Katka to je herečka,
Danielka zas speváčka.
Riško číta dokonale,
Adam matiku vie stále.
Lenka tá má hlavičku
na rozprávku, básničku.
Soňa pupok chlapčenský je,
Miška tá sa rada smeje.
Martin kráľ je v angličtine,
Damián zas najvyšší je.
Lucka s Nikou kamarátky,
Nikolas je na ne krátky.
Matúš zvládol všetky hlásky,
Zuzka má zas iné vlásky.
Paťka krásne recituje,
Timea zas vážna vždy je.
Dáška skáče, beháva,
Lukáš futbal vyhráva.

Lepších žiakov, to nám verte,
v žiadnej triede nenájdete.


III. A

III. A

Zdenka Homolová - učiteľka prvého stupňa na Základnej škole Májové námestie č. 1 v Prešove.

Úzko spolupracuje s centrom voľného času Ebony v Prešove a OZ Deťom pre život - venujúci sa deťom s rakovinou.
Dlhé roky sa venuje spevu, tancu a umeniu.
U detí rozvíja samostatnosť a tvorivosť.
So svojimi žiakmi tvorí knihu rozprávok "Z KAPSY ŽIAKA".
Zvyšok Vám povedia moje deti a ich rodičia....

Obsah

Dyspraxia patrí medzi špecifické poruchy učenia a označuje sa ako vývojová porucha motorickej funkcie. Je to porucha, ktorej hlavnou črtou je postihnutie pohybovej koordinácie. Nedá sa však vysvetliť celkovou retardáciou intelektu alebo špecifickou vrodenou chybou ani získanou nervovou poruchou.
    Je spojená s určitou neobratnosťou pri vizuálne priestorových úlohách. Problém s koordináciou by mal byť viditeľný už od ranného detstva, veľmi skoro po narodení dieťaťa. Nemalo by ísť o získanú poruchu a nemala by byť ani zapríčinená defektmi zraku alebo sluchu. Špecifická porucha motorickej funkcie je známa tiež aj ako syndróm nešikovného dieťaťa, vývojová porucha koordinácie alebo vývojová dyspraxia.
     Dyspraxia je niekedy charakterizovaná aj ako postihnutie alebo nezrelosť organizácie pohybov, ktorá vedie k ťažkostiam v jazyku, reči, vnímaní a myslení. U dieťaťa s dyspraxiou je často zreteľný rodiel medzi pohybovými schopnosťami a vekom. Má problémy osvojiť si komplexné pohybové zručnosti, vývoj hrubej motoriky je oneskorený, pričom následné osvojovanie si jemnej motoriky je pre dieťa veľmi ťažké.
    Ďalej má problémy v napodobovaní videných pohybov. Tým, že je dieťa takto neobratné, má menší záujem o manuálnu prácu. Je to oblasť, v ktorej sa mu nedarí, preto ju vykonáva nerado. Takéto dieťa má dokonca častejšie i rôzne úrazy, práve vďaka svojej ,,nešikovnosti".
    Dieťa s poruchou koordinácie je často považované za lenivé, lajdácke a oneskorené. Poruchami jemnej motoriky trpí pritom skoro každé desiate dieťa. Takéto dieťa má problémy so zvládnutím základných činností sebaobsluhy, je nemotorné, nedarí sa mu zapájať sa do detských hier. Býva často sociálne izolované. Nevie sa naučiť základné návyky ako jesť samostatne lyžičkou, celkovo má problémy pri stolovaní. Má zníženú schopnosť vykonávať bežné telesné cvičenia, zlú obratnosť, zvýšené telesné napätie, neschopnosť opakovať gestá, slabú pohybovú pamäť. Je nesamostatné a podáva nižší pracovný výkon. Náročné je preň i udržať sa na jednej nohe so zavretými očami. Môže mať problém aj s nepravidelnou a nekoordinovanou chôdzou.
    Osobitným typom tejto poruchy je vývinová rečová dyspraxia (tzv. rečová neobratnosť), ktorej príčinou je porucha mozgu v častiach, ktoré plánujú a programujú správne pohyby svalov artikulačných orgánov (pery, jazyk, zuby a ďalšie). Znamená to, že dieťa má oneskorený vývoj reči, hovorí nezrozumiteľne a má zlú výslovnosť hlavne na začiatku slova. Dieťa ťažšie rozumie informáciám prenášaným zmyslami, čo mu sťažuje i znížená koncentrácia, poruchy pozornosti, slabšie vizuálne vnímanie, deficit v priestorovej orientácií. Tie vedú k ťažkostiam vo formulovaní myšlienok, plánovaní akcií, v hľadaní riešenia problému, a pod. Viac ako 50 % detí, ktorým je diagnostikovaná dyspraxia, má poruchy pri osvojovaní reči.

Prejavy dyspraxie

    Približne v šiestich rokoch si dieťa začne uvedomovať, že je iné ako jeho vrstovníci. Vidí, že s nimi nedokáže udržať krok, ťažko s nimi nadväzuje komunikáciu, deti ho začínajú odstrkovať a nepovažujú ho za rovnocenného partnera, neberú ho medzi seba. Dieťa môže mať problémy s pravopisom, ale i v športovej oblasti, hlavne pri kolektívnych športoch. Pokiaľ chce dieťa športovať, vhodné je preň napríklad plávanie. Ďalej môže mať ťažkosti naučiť sa skákať a udržať pritom rovnováhu. Nedokáže sa naučiť jazdiť na trojkolke, kolobežke alebo bicykli, môže mať problémy pri loptových hrách. Ťažkosti môže mať i pri kreslení, malovaní, strihaní, nedokáže poskladať puzzle. Je nesústredené, nešikovné pri jedení, pri sebaobsluhe ako napríklad pri zapínaní kombíkov, zaväzovaní šnúrok, obliekaní, čistení zubov, jedení. Takéto dieťa často neobľubuje určité činnosti ako strihanie nechtov, česanie alebo má vyhrady voči niektorým potravinám alebo druhom jedla.
    Vo vyššom školskom veku sa tieto ťažkosti, pokiaľ sa neriešia, len prehlbujú. Dieťa nedokáže nadviazať normálny vzťah so svojimi vrstovníkmi a preto inklinuje skôr k mladším deťom. Na ihrisku sa hrá radšej osamote. Hrbí sa v lavici a začína byť agresívne a mať výbuchy zlosti, ktoré sa väčšinou prejavia doma. Dieťa môže celkovo vyzerať veľmi nepokojné a nespokojné, vrtí sa alebo sa stále pohráva s vecami okolo seba. Začne mať problémy pri organizvaní času, pri plánovaní činností. S ťažkosťami si vybavuje informácie, hlavne pokiaľ sa vyžadujú rýchlo. Má problém podať určitý výkon, pokiaľ je v časovom strese. Jeho emočný prejav často zodpovedá nižšiemu veku.
    Dieťa s dyspraxiou v období docházky na strednú školu môže mať problémy s ďaľším profesným uplatnením sa. Výber profesnej orientácie je sťažený faktom, že dieťa často nevie ani samo, v akej oblasti je dobré, keďže mu chýba pocit úspechu v určitých činnostiach. Môže mať problém naučiť sa riadiť automobil. Taktiež môže mať veľmi vážne problémy nadviazať priateľstvá a vzťahy, kvôli zníženému sebavedomiu. Nevie rozlíšiť podstatné od nepodstatného. Stále môže mať problémy so sebaobsluhou ako je holenie, strihanie nechtov, pri používaní pomôcok v kuchyni (otvárak, mixér a pod.).

Ťažkosti, ktoré musí dieťa s dyspraxiou prekonávať:
-neschopnosť v školskom veku písať,
-neschopnosť jasne a zrozumiteľne hovoriť,
-pomalé pracovné tempo,
-kresba na nízkej úrovni,
-svalová ochablosť, nepružnosť,
-problém s príjimaním a spracovávaním informácií (ťažkosti pri premyslení čo má byť ako urobené),
-problémy s časovom postupnosťou a následnosťou pohybou pri vykonávaní určitej činnosti,
-najväčšie problémy v škole: pri telesnej výchove, pracovnom vyučovaní a výtvarnej výchove.

Sprievodné javy pri dyspraxií:
- poruchy priestorovej orientácie,
- poruchy pravo-ľavej orientácie,
- problémy so zrakovým a sluchovým vnímaním,
- poruchy pozornosti, pamäti, sústredenia,
- poruchy motoriky,
- hyperaktivita,
- Aspergerov syndróm.

Spôsoby, ako zistiť, či má vaše dieťa dyspraxiu (skúšky zamerané na motoriku):
- hádzanie a chytanie tenisovej loptičky,
- kooordinácia horných a dolných končatín pri pochode na mieste,
- vizuálno-motorická skúška farebným kruhom,
- skúška pravo-ľavej orientácie,
- obkresľovací test,
- napodobenie rytmu,
- vyšetrenie reči.

Ako pomôcť dieťaťu s dyspraxiou v škole:
- hodnotiť len výkon, ktorý žiak stačil vykonať v časovom limite,
- individuálny prístup učiteľa zameraný na konkrétne potreby žiaka,
- častejšia zmena pracovného rytmu,
- častejšie meniť náplň práce,
- viac odpočinku a prestávok počas práce,
- precvičovanie motoriky v drobných pracovných činnostiach,
- zvyšovanie sebadôvery,
- naučiť žiaka účinným postupom, ako sa učiť, zvládať a dosahovať požiadavky naň kladené vo vyučovacom procese,
- naučiť dieťa prispôsobiť sa prostrediu, aby bolo schopné samo plniť požiadavky naň kladené,
- učiť dieťa zvláda zmeny,
- nevystavovať ho zbytočne vopred neohláseným zmenám, dieťa by malo byť informované, aby sa dokázalo na ne pripraviť, inak je pod zbytočným tlakom a stresom,
- dôležité je tiež rozlíšiť a zistiť: čo chce dieťa robiť, čo chce vedieť a čo sa potrebuje naučiť, čo potrebuje vedieť,
- kladná motivácia  a hodnotenie dieťaťa.

    Pokiaľ rodič má podozrenie, že jeho dieťa má dyspraxiu, bolo by vhodné navštíviť pediatra alebo psychologicko - pedagogickú poradňu. Zaroveň je nesmierne dôležité s dieťaťom o jeho probléme hovoriť. Nie je dobré tváriť sa pred dieťaťom, že je všetko v poriadku alebo sa na dieťa hnevať, že je nešikovné. Ono za to nemôže. Samo má veľké problémy vyrovnať sa so svojou poruchou a zapojiť sa do kolektívu detí, tak, aby sa mu nevysmievali. Často sa stáva, že takéto dieťa je doma veľmi agresívne, hašterivé alebo dokonca fyzicky útočí na členov rodiny. V škole je pritom tiché, nenápadné a učitelia s ním poväčšinou nemajú vážne problémy. Dôvodom, že dieťa sa doma správa inak, môže byť skutočnosť, že dieťa je v škole pre svoju nemotornosť šikanované. Je za to nahnevané a frustrované. Dieťa je doma na známom území, má pocit bezpečia a istoty a vie, že môže prejaviť svoje negatívne emócie a stres, ktorý sa v ňom hromadí. Takéto situácie sú náročné nielen pre dieťa a rodičov, ale týkajú sa všetkých členov rodiny. Preto je veľmi dôležité s dieťaťom o jeho probléme hovoriť, aby svoje pocity v sebe nedusilo, aby i samo o svojej poruche vedelo, čo možno najviac a nehanbilo sa za ňu. Nedovolením dieťaťu prejaviť naplno svoje pocity v ňom rodič nevedomky podporuje negatívne myslenie. To môže viesť u detí k veľkým depresiám.
    Dyspraxia sa pomocou fyzickej práce, teda určitej pracovnej činnosti, do istej miery upravuje a zlepšuje sa celková schopnosť centrálnej nervovej sústavy. Čím skôr sa porucha zistí a začne sa intenzívne pracovať na jej odstránení, tým je väčšia pravdepodobnosť, že dieťa bude menej podliehať stresovým situáciam a dokáže svoje nedostatky lepšie zvládať.
použité materiály z rôznych web. stránok---------------------------------------------------------------

kontakt: prva.acka@gmail.com.............


Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky fotky, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one