Srdcom Májovky je žiak
srdceuprav.jpg
ZŠ Májové Námestie - jedna z najväčších škôl v Prešovskom kraji.

Kontakt na školu: 0517703128
                     Srdcom našej
                                 triedy
                               som ja!


To sme my, III. A,
každý iná povaha.

Kubko ticho v triede sedí,
Filipovi jazyk chodí,
Katka to je herečka,
Danielka zas speváčka.
Riško číta dokonale,
Adam matiku vie stále.
Lenka tá má hlavičku
na rozprávku, básničku.
Soňa pupok chlapčenský je,
Miška tá sa rada smeje.
Martin kráľ je v angličtine,
Damián zas najvyšší je.
Lucka s Nikou kamarátky,
Nikolas je na ne krátky.
Matúš zvládol všetky hlásky,
Zuzka má zas iné vlásky.
Paťka krásne recituje,
Timea zas vážna vždy je.
Dáška skáče, beháva,
Lukáš futbal vyhráva.

Lepších žiakov, to nám verte,
v žiadnej triede nenájdete.


III. A

III. A

Zdenka Homolová - učiteľka prvého stupňa na Základnej škole Májové námestie č. 1 v Prešove.

Úzko spolupracuje s centrom voľného času Ebony v Prešove a OZ Deťom pre život - venujúci sa deťom s rakovinou.
Dlhé roky sa venuje spevu, tancu a umeniu.
U detí rozvíja samostatnosť a tvorivosť.
So svojimi žiakmi tvorí knihu rozprávok "Z KAPSY ŽIAKA".
Zvyšok Vám povedia moje deti a ich rodičia....

Obsah

Dysfázia - je porucha, pri ktorej dieťa nerozpráva alebo rozpráva nezrozumiteľne. Dieťa nemusí rozumieť reči alebo jej rozumie len málo. Problém sa môže objaviť už u ročného dieťaťa. Ide o chyby v gramatickej zložke prejavu ako zlé skloňovanie, časovanie, nesprávna skladba vety a pod. jednou z foriem vývinovej dysfázie je slovná hluchota - verbálna sluchová agnózia. Nejde o poškodenie sluchu, pretože dieťa normálne počuje i vníma akýkoľvek zvuk. Problém je v tom, že dieťa nerozumie reči, je to preň len zmes nezrozumiteľných zvukov, ktoré mu nedávajú význam. Pri postraumatickej dysfázií sa jedná o úraz hlavy s následkom otrasu mozgu, zhmoždením alebo krvácaním do mozgu. Pri takomto úraze dieťa prestane hovoriť a zlepšenie plne závisí od rozsahu poškodenia mozgu.

Dysfémia - koktavosť, zajakavosť, neschopnosť plynulo vyslovovať a hovoriť, chyba reči, nesúvislá reč.

Dysfória - rozladenosť, druh nálady, ktorá sa prejavuje náhlou rozladenosťou, nahnevanosťou a napätím.

Dysfónia - hlasová porucha rôzneho pôvodu, najčastejšie spôsobená preťažením. Ide o patologickú zmenu v individuálnej štruktúre a kvalite hlasu, pričom pôvod môže byť organický, funkčný alebo sa môže jednať o psychogénnu poruchu. Nesprávna hlasová funkcia, abnormálne tvorenie hlasu. Dieťa chrapoce, nesprávne mu funguje a tvorí sa hlas.

Dysglosia - súhrnný názov pre poruchy výslovnosti, sprevádzajúce orgánové zmeny na rečových orgánoch.  

Dysgnózia - vývojová porucha schopnosti rozpoznávať a spoznávať predmety. Dieťa s vývojovou dysgnóziou nevie imitovať predvedené činnosti. Ide o vývojovú poruchu, kedy dieťa nie je schopné spojiť vnímané vnemy s inými vnemami, prípadne  predstavami. Môže byť zraková, sluchová, slovná dysgnózia.  

Dysgramatizmus - vývojová porucha, ktorá sa prejavuje nepresným a neúplným používaním obvyklých gramatických tvarov v písanej i hovorovej reči.

Dyschromatopsia
- porucha v rozpoznávaní farieb spočívajúca v zlom farebnom videní i bezfarebných predmetov alebo vo videní farebných škvŕn, čiastočná farbosleposť. Zamieňanie farieb. 

Dyslália - funkčná porucha reči. Hatlavosť, štebotavosť, porucha alebo chyba výslovnosti. Vývojová porucha výslovnosti hlások alebo skupiny hlások. Dieťa nie je schopné tvoriť niektoré hlásky správne a na svojom mieste. Často sa zamieňa za dysartriu.  

Dyslógia - porucha myslenia, uvažovania, porucha schopnosti logického uvažovania.  

Dysmegalopsia - narušenie vnímania správnej veľkosti predmetov.  

Dysmetropsia - porucha vnímania rozmerov a polohy predmetov.  

Dysmímia - porucha výrazu a pohybov tváre, porucha gestikulácie, znížená schopnosť správneho napodobňovania, šklebenie sa.  

Dysmnézia - porucha pamäti.  

Dysmorfopsia - deformované, skreslené videnie predmetov alebo okolia. 

Dysmúzia - nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu, porucha hudobnej pamäte, dieťa nesprávne určuje výšku tónu, nevie presne rozoznať a určiť hudobné nástroje iba podľa zvuku, nemá zmysel pre rytmus, nevie sa naučiť čítať noty, nevie reprodukovať počutú melódiu a má problém manipulovať s hudobnými nástrojmi.  

Dyspinxia - porucha prejavujúca sa nízkou, primitívnou úrovňou kresieb, neobratnosťou v narábaní s kresliacimi nástrojmi, dieťa nie je schopné graficky znázorniť svoju predstavu a nedokáže napodobniť predlohu.

Dysprozódia - nápadne odchýlne používanie modulačných zložiek reči, dieťa používa tzv. spevavú reč, poprípade pri rozprávaní tvorí nezmyselné rýmy.
 
Dysrytmia - porucha pravidelnej činnosti rečového prejavu.

Dystropia - abnormálne správanie sa, pričom dieťa sústredí pozornosť a všetok záujem buď na seba alebo inú osobu.  

Dyzakúzia - porucha sluchového vnímania. Ide o poruchu, pri ktorej je jedinec precitlivený na určité tóny. Nedoslýchavosť.

Dyzartria - organická porucha výslovnosti niektorých hlások, nedokonalá artikulácia, chybná a nezrozumiteľná výslovnosť správne utvorených slov. Ide o poruchu spôsobenú detskou mozgovou obrnou. Vývoj reči je spomalený len v niektorých prípadoch. Pokiaľ má dieťa normálny intelekt pochopiť význam slov mu nerobí problémy. Dieťa môže mať pri ťažšom postihnutí problém s artikuláciou, kedy nedokáže správne vysloviť určitú hlásku. Ďalej môže mať ťažkosti s prehĺtaním a nadmerným slinením, pričom vekom a vývojom nervovej sústavy sa tieto problémy zmenšujú. Zväčša však ostáva problém s vyslovením hlások ,,r" a ,,l". Ľahko sa dysartria zamieňa za dysláliu.

Dyzódia - porucha spevného hlasu.

Dyzopsia  - zraková porucha, porucha videnia.


Zdroje:
www.zdravie.sk
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
http://www.stripky.cz/nemoci/logopedie/vady.html
http://psychologie.nazory.cz/slovnik.htm
http://psychologie.oukej.cz/index.php?akce=slovnik_d
http://zshorni.webpark.cz/dyspinxie.html
Kol. autorov: Slovník cudzích slov, SPN, Bratislava 1997
použité materiály z rôznych web. stránok---------------------------------------------------------------

kontakt: prva.acka@gmail.com.............


Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky fotky, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one